آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دسته: مقالات

khat bastani
مقالات

خط های باستانی

خط میخی خط میخی که برای نوشتن حداقل پانزده زبان خاور نزدیک باستان استفاده می‌شده است این خط از اوایل

اطلاعات بیشتر

متن سربرگ خود را وارد کنید