آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دسته: دوره های آموزشی

I don’t know
دوره های آموزشی

جایگزین های I don’t know

در این مقاله قصد داریم برای کلمه I don’t know جایگزین انتخاب کنیم.کلمه هایی مانند:Search meنمیدانمBeats meنمیدانم،سر در نمیاورمI have

اطلاعات بیشتر
cheat on zomar
دوره های آموزشی

cheat on در مکالمه

امروزه برای اینکه به کسی بخواهیم بگوییم که به کسی خیانت کردی از کلمه cheat on استفاده میکنیم در زیر

اطلاعات بیشتر
دوره های آموزشی

عبارات رایج داخل شهری

اصطلاحات رانندگیاصطلاحات رانندگی اصطلاحاتی هستند که در هنگام رانندگی به کار ما میایندمانند اسم جاده ها اسم دو راهی ها

اطلاعات بیشتر

متن سربرگ خود را وارد کنید