آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

موسسه آموزشی شایستگان زمر

231مطلب موجود می باشد.
1korean-18tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – تیرماه 1401


کلاس کره ای1 دوره غیر انگلیسی از روز 18 تیرماه ۱۴۰1 از ساعت 13/30الی 15 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – تیرماه 1401


کلاس ترکی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30 روز های فرد برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – تیرماه 1401


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 25 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 19/30الی 21 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

1preinter-17tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate PreIntermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate PreIntermediate/1 دوره آیلتس از روز 17 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 13:00 الی 17:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

1upper2-3tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper /2 – تیر 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/3 – تیر 1401


کلاس Mindset/3 دوره آیلتس از روز 10 تیر ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 11تیرماه 1401 روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری دوره TTC ترکی – تیرماه 1401


دوره TTC( ترکی) از روز 5 تیرماه 1401 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 الی 21/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

1speaking1a-9tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – تیر1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 9 تیر ماه 1401 در روز های پنجشنبه صبح از ساعت 8/30الی 11/30 و ظهر از ساعت 16:30 الی 19:30…

china4-20khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 4 – خرداد ماه 1401


کلاس چینی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 20 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15الی 16/30روز های جمعه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

speaking1a -19khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 19خرداد ماه 1401 در روز های پنجشنبه از ساعت 8/30الی 10/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

متن سربرگ خود را وارد کنید