آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

موسسه آموزشی شایستگان زمر

231مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی 2 – خرداد ماه 1401


کلاس مکالمه ترکی 2 از روز 7 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16:30روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 22 خرداد ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – خرداد ماه 1401


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 21 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اردیبهشت ماه 1401


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

3mindset6khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/1 – خرداد 1401


کلاس Mindset/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 4 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 4 دوره غیر انگلیسی از روز 31 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های یکشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/ 2 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Upper/ 2 دوره آیلتس از روز 31 اردیبهشت ماه 1401 از روزهای شنبه از ساعت 18:30 الی 20 و روز های پنجشنبه از ساعت 15:30…

1beginner6khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – خرداد1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

3mokalemetermik1401
اطلاعیه

برنامه مکالمه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر ۱۴۰۱


برنامه کلاس مکالمه ترمیک درخرداد ماه 1401 به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۳۱ اردیبهشتپایان ترم : ۲۳ خرداد روز های فردشروع…

1termicmordar1401
اطلاعیه

برنامه ترمیک -نیمه دوم تابستان – مرداد 1401


برنامه کلاس ترمیک در نیمه دوم تابستان (مرداد 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۱۵ مردادمیا ترم : ۱۲ شهریورپایان ترم…

اطلاعیه

برنامه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر 1401


برنامه کلاس ترمیک در نیمه اول تابستان (تیرماه 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : اول تیرمیان ترم : ۲۵ تیرپایان ترم…

متن سربرگ خود را وارد کنید