آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

sorry

1مطلب موجود می باشد.
sorry in zomar
دوره های آموزشی

ده پاسخ برای I’m sorry


وقتی کسی از ما عذر خواهی میکند یا ما از کسی عذر خواهی میکنیم برای جواب دادن به عذر خواهی طرف مقابل چند نوع کلمه وجود دارد…

متن سربرگ خود را وارد کنید