آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

TTC

7مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC انگلیسی – اردیبهشت 1401


دوره TTC(انگلیسی) از روز 19اردیبهشت 1401 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

TTC

برگزاری دوره TTC انگلیسی – فروردین 1401


دوره TTC(انگلیسی) از روز 20 فروردین 1401 روز های زوج از ساعت 18:00 الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند…

tt1c-azar1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC انگلیسی- آذر 1400


دوره TTC(انگلیسی) از روز 27 آذرماه 1400 از ساعت 16:30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر…

برگزاری دوره TTC عربی- آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC عربی- آذر 1400


دوره TTC(عربی) از روز اوایل آذرماه 1400 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس…

برگزاری دوره TTC اسپانیایی - آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC اسپانیایی – آذر 1400


دوره TTC(اسپانیایی) از روز اوایل آذرماه 1400 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس…

برگزاری دوره TTC ترکی -استانبولی
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC ترکی -استانبولی -آبان 1400


کلاس ترکی – استانبولی دوره TTC از روز 1 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

شروع دوره TTC – مهر ماه 1400


شایان ذکر است دوره کامل ttc از سوم مهر ماه روز های زوج از ساعت 16 تا 18:30 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای بهداشتی را…

متن سربرگ خود را وارد کنید