آزمون ماک

7مطلب موجود می باشد.
اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اسفندماه ۱۴۰۱


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-دی ماه ۱۴۰۱


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اسفند ماه ۱۴۰۰


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-دی ماه ۱۴۰۰


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی  ۱۴۰۰
آزمون ماک

برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی ۱۴۰۰


برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی ماه ۱۴۰۰ اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز شانزدهم دی ماه ۱۴۰۰برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک-آبان ۱۴۰۰


آزمون آزمایشی آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس شایستگان…

آزمون ماک

برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان ۱۴۰۰


برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان ۱۴۰۰ اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز بیست و هشتم آبان ماه ۱۴۰۰برگزار میشود برای اطلاعات…