دوره غیر انگلیسی

34مطلب موجود می باشد.
jpn-1-1azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ژاپنی 2 – آذر 1400


کلاس ژاپنی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذر ماه 1400 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 21:30 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

turk2-1-3azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 2 – آذر 1400


کلاس ترکی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 آذر ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

turk3-2-29aban1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 29 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

ger1-1-2azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1– آذر 1400


کلاس آلمانی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 18:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

fr1-3-13azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 1– آذر 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 13 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 19 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس چینی 1 – آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی1 – آذر 1400


کلاس چینی1 دوره غیر انگلیسی از روز 12 آذرماه 1400 روز های جمعه از ساعت 11 الی 12:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

برگزاری کلاس اسپانیایی1 – آذر 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – آذر 1400


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 15 آذرماه 1400 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس آلمانی 5 – آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 5 – آذر 1400


کلاس آلمانی 5 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400


کلاس ترکی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 18 آبان ماه 1400 روز های سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 19:30 الی18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان…

germany1
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – آبان 1400


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 11 آبان ماه 1400 روز های سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 9 الی 10:30 صبح برگزار میشود.از…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 3 – آبان 1400


کلاس فرانسه 3 دوره غیر انگلیسی از روز 4 آبان ماه 1400 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18 الی 19:30زبرگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

متن سربرگ خود را وارد کنید