آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره غیر انگلیسی

90مطلب موجود می باشد.
1korean-18tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – تیرماه 1401


کلاس کره ای1 دوره غیر انگلیسی از روز 18 تیرماه ۱۴۰1 از ساعت 13/30الی 15 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – تیرماه 1401


کلاس ترکی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30 روز های فرد برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – تیرماه 1401


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 25 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 19/30الی 21 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری دوره TTC ترکی – تیرماه 1401


دوره TTC( ترکی) از روز 5 تیرماه 1401 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 الی 21/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

china4-20khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 4 – خرداد ماه 1401


کلاس چینی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 20 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15الی 16/30روز های جمعه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی 2 – خرداد ماه 1401


کلاس مکالمه ترکی 2 از روز 7 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16:30روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – خرداد ماه 1401


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 21 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 4 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 4 دوره غیر انگلیسی از روز 31 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های یکشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس کره ای 1دوره غیر انگلیسی از روز 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16/30 روز های زوچ برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

2coomingsoonjapan1
اطلاعیه

برگزاری کلاس ژاپنی 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس ژاپنی1 دوره غیر انگلیسی به زودی توسط استاد در حد نیتیو (بزرگ شده کشور ژاپن) برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

1comingsoonturk1401.
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس ترکی1 دوره غیر انگلیسی از روز 14 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 19/30 الی 21/30 روز های شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید