آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره غیر انگلیسی

41مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی 1 – بهمن ماه ۱۴۰۰


کلاس عربی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1بهمن ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 13الی 16:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 دی ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس مکالمه ترکی دوره غیر انگلیسی از روز 25 دی ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15:00 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

ger2-13dey1400-2
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی ۲ – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی ۲ دوره غیر انگلیسی از روز 13 دی ماه ۱۴۰۰ روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 19:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

RUSS9DEY1400-1
اطلاعیه

برگزاری کلاس روسی 4 – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس روسی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 9 دی ماه ۱۴۰۰ روز های پنجشنبه و جمعه ، پنجشنبه ها از ساعت 20 الی 21:30 و جمعه…

kor2-1-6dey1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای۲ – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس کره ای۲ دوره غیر انگلیسی از روز 6 دی ماه ۱۴۰۰ روز های زوج از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

ger2-1-10dey1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی2 – دی ماه 1400


کلاس آلمانی۲ دوره غیر انگلیسی از روز 10 دی ماه آذر ماه ۱۴۰۰ روز های جمعه از ساعت 15 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

jpn-1-1azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ژاپنی 2 – آذر 1400


کلاس ژاپنی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذر ماه 1400 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 21:30 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

turk2-1-3azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 2 – آذر 1400


کلاس ترکی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 آذر ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

turk3-2-29aban1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 29 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

ger1-1-2azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1– آذر 1400


کلاس آلمانی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 18:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

fr1-3-13azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 1– آذر 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 13 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

متن سربرگ خود را وارد کنید