آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 6 دی 1400

1مطلب موجود می باشد.
I don’t know
دوره های آموزشی

جایگزین های I don’t know


در این مقاله قصد داریم برای کلمه I don’t know جایگزین انتخاب کنیم.کلمه هایی مانند:Search meنمیدانمBeats meنمیدانم،سر در نمیاورمI have no ideaایده ای ندارم،نمیدانمI have no clueنمیدانم،ایده…

متن سربرگ خود را وارد کنید