آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 20 آذر 1400

2مطلب موجود می باشد.
sorry in zomar
دوره های آموزشی

ده پاسخ برای I’m sorry


وقتی کسی از ما عذر خواهی میکند یا ما از کسی عذر خواهی میکنیم برای جواب دادن به عذر خواهی طرف مقابل چند نوع کلمه وجود دارد…

canada zomar
مقالات

برای مهاجرت به کانادا چه شهر هایی را باید انتخاب کرد؟


در این مقاله قصد داریم چند شهر کشور کانادا که برای مهاجرت خوب هستند رو به شما معرفی بکنیم. برای مهاجرت به کانادا چه شهر هایی را…

متن سربرگ خود را وارد کنید