مدارک دسته جمعی

اعطای مدرک زبان آموزان - بهار 1401 

اعطای مدرک زبان آموزان اسفند 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان بهمن 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان - دی 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان - آذر1400  

اعطای مدرک زبان آموزان - آبان 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان - بهار 1401 

اعطای مدرک زبان آموزان اسفند 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان بهمن ماه 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان - دی ماه 1400 

اعطای مدرک زبان آموزان - آذرماه 1400  

اعطای مدرک زبان آموزان - آبان ماه 1400