آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

ورکشاپ

2مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

کارگاه مکالمه روسی – اسفند 1400


این کارگاه از ششم اسفند ماه 1400 به صورت ده جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1…

ورکشاپ

کارگاه مکالمه روسی


این کارگاه به صورت بیست جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1 و یا مدرک A2 روسی…

متن سربرگ خود را وارد کنید