نویسنده: shayesteganzomar

164مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

موارد استفاده ازpast simple


Using the past simple چه زمانی از گرامر گذشته ی ساده استفاده میکنیم ؟ Finished actions, states or habits in the past. ۱)هر وقت که بخواهیم درمورد…

دوره ترمیک

First Friends 3(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 2(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 1(A-B)