فعالیت کلاسی زبان آموزان ترمیک استاد فروغی -تیر 1402