آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره آیلتس

44مطلب موجود می باشد.
1preinter-17tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate PreIntermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate PreIntermediate/1 دوره آیلتس از روز 17 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 13:00 الی 17:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

1upper2-3tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper /2 – تیر 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/3 – تیر 1401


کلاس Mindset/3 دوره آیلتس از روز 10 تیر ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 11تیرماه 1401 روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

3mindset6khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/1 – خرداد 1401


کلاس Mindset/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/ 2 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Upper/ 2 دوره آیلتس از روز 31 اردیبهشت ماه 1401 از روزهای شنبه از ساعت 18:30 الی 20 و روز های پنجشنبه از ساعت 15:30…

1beginner6khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – خرداد1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز1 اردیبهشت ماه 1401 روزهای پنجشنبه از ساعت 18 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Elementary/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Elementary/1 دوره آیلتس از روز 27 فروردین ماه 1401 روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 18 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

beginner122ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 22 اردیبهشت ماه 1401 روزهای پنجشنبه از ساعت 16 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

1ieltsup223far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/2 – فروردین 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 23 فروردین ماه 1401 روزهای یکشنبه . سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید