آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

کره ای

3مطلب موجود می باشد.
1korean-18tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – تیرماه 1401


کلاس کره ای1 دوره غیر انگلیسی از روز 18 تیرماه ۱۴۰1 از ساعت 13/30الی 15 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس کره ای 1دوره غیر انگلیسی از روز 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16/30 روز های زوچ برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

kor2-1-6dey1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای2 – دی ماه 1400


کلاس کره ای۲ دوره غیر انگلیسی از روز 6 دی ماه ۱۴۰۰ روز های زوج از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

متن سربرگ خود را وارد کنید