آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اطلاعیه

113مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – فروردین ماه 1401


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 22 فروردین ماه ۱۴۰1 از ساعت 19/30 الی 21 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – اردیبهشت 1401


برگزاری آزمون ماک آیلتس – اردیبهشت 1401 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روزجمعه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 9صبح الی…

2speaking-ordibehesht1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1B – بهار 1401


کلاس Speak Now /1B دوره اسپیکینگ در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 1 – اردیبهشت ماه ۱۴۰1


کلاس چینی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 8 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 روز های پنجشنبه از ساعت 9/30 تا11 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

2ielts28farvardin1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 28 فروردین ماه 1401 روزهای یکشنبه . سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

2speak3A-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A– فروردین ماه 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14/30الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

speak1c-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1C– فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس Speak Now /1C دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان…

Arabic2-19far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی2– فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس عربی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 19 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های جمعه از ساعت 13 الی 16 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

spain11-27far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 11 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 11 دوره غیر انگلیسی از روز 27 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

spain9-15far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 9 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 9 دوره غیر انگلیسی از روز 15 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 4 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 4 دوره غیر انگلیسی از روز14 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 1 – اسفند ماه ۱۴۰۰


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 9 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30الی 15/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید