آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 1 تیر 1401

3مطلب موجود می باشد.
1korean-18tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – تیرماه 1401


کلاس کره ای1 دوره غیر انگلیسی از روز 18 تیرماه ۱۴۰1 از ساعت 13/30الی 15 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – تیرماه 1401


کلاس ترکی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30 روز های فرد برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – تیرماه 1401


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 25 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 19/30الی 21 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

متن سربرگ خود را وارد کنید