آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 16 خرداد 1401

2مطلب موجود می باشد.
china4-20khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 4 – خرداد ماه 1401


کلاس چینی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 20 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15الی 16/30روز های جمعه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

speaking1a -19khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 19خرداد ماه 1401 در روز های پنجشنبه از ساعت 8/30الی 10/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

متن سربرگ خود را وارد کنید