آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 7 خرداد 1401

2مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی 2 – خرداد ماه 1401


کلاس مکالمه ترکی 2 از روز 7 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16:30روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 22 خرداد ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

متن سربرگ خود را وارد کنید