آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 19 اردیبهشت 1401

3مطلب موجود می باشد.
3mokalemetermik1401
اطلاعیه

برنامه مکالمه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر ۱۴۰۱


برنامه کلاس مکالمه ترمیک درخرداد ماه 1401 به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۳۱ اردیبهشتپایان ترم : ۲۳ خرداد روز های فردشروع…

1termicmordar1401
اطلاعیه

برنامه ترمیک -نیمه دوم تابستان – مرداد 1401


برنامه کلاس ترمیک در نیمه دوم تابستان (مرداد 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۱۵ مردادمیا ترم : ۱۲ شهریورپایان ترم…

اطلاعیه

برنامه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر 1401


برنامه کلاس ترمیک در نیمه اول تابستان (تیرماه 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : اول تیرمیان ترم : ۲۵ تیرپایان ترم…

متن سربرگ خود را وارد کنید