آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 10 اردیبهشت 1401

2مطلب موجود می باشد.
3tiny1A-10ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس First 1/A – اردیبهشت 1401


کلاس First1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

tiny1A-10ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Tiny 1/A – اردیبهشت 1401


کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید