آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 23 فروردین 1401

3مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC انگلیسی – اردیبهشت 1401


دوره TTC(انگلیسی) از روز 19اردیبهشت 1401 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس کره ای 1دوره غیر انگلیسی از روز 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16/30 روز های زوچ برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – اردیبهشت 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 6 اردیبهشت ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

متن سربرگ خود را وارد کنید