آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 16 فروردین 1401

3مطلب موجود می باشد.
2speaking-ordibehesht1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1B – بهار 1401


کلاس Speak Now /1B دوره اسپیکینگ در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 1 – اردیبهشت ماه ۱۴۰1


کلاس چینی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 8 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 روز های پنجشنبه از ساعت 9/30 تا11 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

2ielts28farvardin1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 28 فروردین ماه 1401 روزهای یکشنبه . سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید