آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 14 فروردین 1401

6مطلب موجود می باشد.
2speak3A-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A– فروردین ماه 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14/30الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

speak1c-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1C– فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس Speak Now /1C دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان…

Arabic2-19far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی2– فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس عربی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 19 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های جمعه از ساعت 13 الی 16 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

spain11-27far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 11 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 11 دوره غیر انگلیسی از روز 27 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

spain9-15far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 9 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 9 دوره غیر انگلیسی از روز 15 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 4 – فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس اسپانیایی 4 دوره غیر انگلیسی از روز14 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

متن سربرگ خود را وارد کنید