آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

جایگزین های I don’t know

I don’t know

در این مقاله قصد داریم برای کلمه I don’t know جایگزین انتخاب کنیم.
کلمه هایی مانند:
Search me
نمیدانم
Beats me
نمیدانم،سر در نمیاورم
I have no idea
ایده ای ندارم،نمیدانم
I have no clue
نمیدانم،ایده ای ندارم
Don’t ask me
از من نپرس(نمیدانم)
?How should I know
من از کجا بدونم
Your guess is as good as mine
منم مثل شما نمیدانم
پست زمر درباره انواع کلمه های I don’t know را میتوانید در اینستاگرام زمر مشاهده نمایید.

https://www.instagram.com/p/CX5TPg0oN19/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید