آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 8 آبان 1400

2مطلب موجود می باشد.
germany1
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – آبان 1400


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 11 آبان ماه 1400 روز های سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 9 الی 10:30 صبح برگزار میشود.از…

tiny 1/A
اطلاعیه

برگزاری کلاس Tiny 1/A – آبان 1400


کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 22 آبان ماه 1400 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید