ضرب المثل های انگلیسی

در این مقاله قصد داریم که چند ضرب المثل انگلیسی که در دنیا بسیار پر استفاده هستندرا به شما بگوییم.

From A to Z
از سیر تا پیاز

.Another day, another dollar
روز از نو روزی از نو

Don’t cry over spilled milk.
آبی که ریخته رو نمیشه جمعش کرد

A friend in need, is a friend indeed.
دوست آن است که گیرد دست دوست

Nothing hurts like the truth
حقیقت تلخه

What goes around comes around.
از هر دستی بدی از همون دستم میگیری

Always have two strings to your bow
کار از محکم کاری عیب نمیکنه

All abroad and nothing at home
جیب خالی پز عالی

To beat a dead horse
آب تو هاون کوبیدن

Money doesn’t grow on trees
پول علف خرس نیست

Fish in troubled waters
از آب گل آلود ماهی گرفتن

Everyone is in the same boat
تر و خشک باهم میسوزن

All is well that ends well
شاهنامه آخرش خوشه

All that glitters isn’t gold
هر گردی گردو نیست

It takes two to tango
یک دست صدا نداره

Don’t judge a book by its cover
کسی رو از رو ظاهرش قضاوت نکن

To fall from the frying pan into the fire
از چاله تو چاه افتادن

You can’t keep a man down
خواستن توانستن است

You must lie on the bed you have made
خود کرده را تدبیر نیست

One swallow doesn’t make summer
با یک گل بهار نمیایید

All roads lead to Rome
به هرجا سفر کنی آسمون همین رنگه

Don’t count your chickens before they hatch
جوجه را آخر پاییز میشمارن

Harp on one string
پا توی کفش کردن

نویسنده و گردآورنده: محسن فضل اله خرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *